Regulamin sprzedaży sklepu dualarm.pl


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Regulamin określa:


 1. dualarm.pl to sklep internetowy, którego właścicielem jest Jacek Duma, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Duma DUALARM, pod adresem ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik, NIP  7151309437.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym dualarm.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym dualarm.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest przez sprzedającego faktura VAT bądź paragon fiskalny. Podczas składania zamówienia, klient zobowiązany jest wskazać czy za towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon fiskalny.
 5. Paragon fiskalny jest zawsze dołączany do zamówionego towaru.
 6. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. W odniesieniu do osoby Klienta:

§ 3

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego dualarm.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym dualarm.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia konta, klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło do logowania.
 3. Na adres e-mail klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy klientem, a sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska.

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy


§ 4

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego dualarm.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego dualarm.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez zakup towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www. dualarm.pl.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia,  dla sprzedawcy jaki klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego dualarm.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5

 1. Klient dokonujący nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego dualarm.pl, po ostatecznym wyborze towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dualarm.pl, klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

§ 6

 1. Za zamówiony towar sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego dualarm.pl w momencie złożenia zamówienia.
 2. Sklep internetowy dualarm.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w systemie „przelewy24.pl”.
 3. Forma płatności w postaci „przelewy24.pl” umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Klient      decydując się na taka opcję płatności automatycznie ostanie przekierowany do systemu „przelewy24.pl”.
 4. Sklep internetowy dualarm.pl proponuje możliwość dokonania dostarczenia zakupionego towar za pośrednictwem kuriera w formie: listu, paczki, bądź odbioru osobistego pod adresem sklepu stacjonarnego: ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik.
 5. Koszt przesyłki zostaje określony w momencie dokonania zamówienia.
 6. Koszt przesyłki ponosi Klient.

§ 7

 1. Formularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych wykrzyknikiem
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym dualarm.pl a klientem.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia


§ 8

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, klient zobowiązany jest powiadomić sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z w/w prawa.

§ 9

 1. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

 1. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez sprzedawcę wariantów. 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia


§ 10

 1. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez klienta oraz w miejsce wskazane przez klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
 3. Termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.
 4. Sprzedawca ma prawo żądać od klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony towar pod adres wskazany w zamówieniu, a klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 11

 1. W sytuacji, gdy dostarczony towar przez dostawcę ma ślady użytkowania, klient powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.
 3. Niezależnie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoźnika towaru, klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do sprzedawcy.

§ 12

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym klient jest bezzwłocznie o tym informowany.
 2. W sytuacjach szczególnych sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym klient jest natychmiast informowany.

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru


§ 13

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.
 2. Na towary zakupione u sprzedawcy zapewniona jest gwarancja: 24 miesiące (12 m-c dla firm).
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy


§ 14

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres sprzedawcy.
 3. Koszt odesłania towaru do sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi klient.
 4. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 15

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym towarem, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych


§ 16

 1. Dane klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” RODO)
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Duma Dualarm  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Duma DUALARM, pod adresem ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik, NIP  7151309437
 5. Jacek Duma Dualarm  przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy,dane niezbędne do wysyłki towaru kurierem.
 6. Przetwarzanie przez Jacek Duma DUALARM wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 7. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Jacek Duma DUALARM są: biuro rachunkowe wfirma ,kurier DPD , kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie firmy zostały sprawdzone  w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 8. Jacek Duma Dualarm przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Jacek Duma Dualarm przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 9. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Jacek Duma Dualarm na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: dualarm@wp.pl
 10. Jacek Duma Dualarm informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne


§ 17

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru, uzależnionej od wystąpienia wady towaru.
 2. Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji: gwarancję (o ile została udzielona), rękojmię.
 3. W celu realizacji prawa do reklamacji towaru, klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy.
 4. Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).
 5. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną.
 6. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu - paragon lub faktura bądź inny dowód zawarcia transakcji.

§ 18

 1. Reklamację wadliwego towaru klient może złożyć do sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

§ 19

 1. Jeżeli klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar trwa 2 lata od daty jego wydania.
 2. Klient ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.
 3. W przypadku gdy klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 20

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on żądanie klienta za uzasadnione.
 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, sprzedawca może dokonać:
 1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 2. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy pokrywa klient.
 3. Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, klient ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.


§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.